GDPR –
ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

AcobiaFLUX AB är glada att du som besökare på vår hemsida vill ta del av vår personuppgiftspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida samt hur via hanterar personuppgifter generellt för att möta EUs dataskyddsförordning. Vi vill att du ska vara säker på att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är AcobiaFLUX AB, Bror Nilssons gata 12, 417 55 Göteborg. För frågor om vår personuppgiftspolicy kan du nå oss på telefon: 031 – 722 48 00 eller via e-post info@acobiaflux.se.

Den nya GDPR-förordningen ersätter PUL och gäller fr.o.m den 25 maj 2018. Förordningen gäller all behandling av personuppgifter.

Syftet med förordningen är att:

 • Möta tekniska förändringar
 • Stärka integritetsskyddet
 • Harmonisering, underlätta handel/fritt flöde inom EU

ACOBIAFLUX.SE

På acobiaflux.se behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter (se följande information ”uppgifter som du ger oss genom inmatning av data”) och data som automatiskt samlas under ditt besök (”data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår webbplats”).

Uppgifter som du ger oss genom inmatning av data

 1. Ansökningsuppgifter (http://jobb-karriar.acobiaflux.se/)

När du söker en ledig tjänst eller “connectar” med något av våra affärsområden eller enheter ber vi dig att uppge personuppgifter ex namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress och att du ska lämna ditt CV (meritförteckning i elektronisk form, till exempel en Word eller PDF-fil) eller genom att vi extraherar din meritförteckning från din Linkedin-profil. Ansökningsuppgifterna kan ses endast av oss och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vi använder dessa uppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och hur de matchar den lediga tjänst som du sökt/att matcha dig mot lediga uppdrag om du gjort en generell intresseanmälan för tjänster hos AcobiaFLUX. Uppgifterna används även för att hålla kontakt med dig kring den aktuella tjänsten/lediga uppdrag. Dina uppgifter presenteras endast för kundföretaget efter ett medgivande från dig som kandidat.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

 1. Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns formulär som du som besökare frivilligt fyller i för att anmäla dig till events, prenumerera på nyhetsbrev, skriva kommentar på automationsbloggen (automationsbloggen.acobiaflux.se) eller testa produkter. Den data som efterfrågas är till exempel: företag, namn, e-post, telefonnummer och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.

Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår webbplats (Cookies)

Information om Cookeies på acobiaflux.se finner du här.

På vår webbplats använder vi oss också av Facebook, Linkedin, YouTube och Vimeo. Dessa platser använder sig i sin tur också analyscookies.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

AcobiaFLUX har tagit fram en personuppgiftspolicy. Syftet med denna policy är att säkerställa att AcobiaFLUX AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

– Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i berörda system.
– Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.
– Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Behandling är endast tillåten om och i den utsträckning som minst ett av följande gäller:

 1. Den registrerade har samtyckt till behandlingen av deras personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 2. Databehandling är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part eller att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan kontrakt ingås.
 3. Behandling är nödvändig för att AcobiaFLUX ska följa sina lagliga skyldigheter.
 4. Behandling är nödvändig för att rädda den registrerades liv eller en annan fysisk person.
 5. Behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av officiell myndighet som är ansvarig för kontrollen.
 6. Behandling är nödvändig för AcobiaFLUX legitima intressen eller tredjeparts, utom när sådana intressen överträtts av de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är ett barn.

Våra processer och rutiner för att upprätthålla vår personuppgiftspolicy är under ständig utveckling för att möta förordningens krav på bästa sätt. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vår personuppgiftspolicy när som helst.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Läs mer på datainspektionens hemsida.