FASTIGHET

Vilka behov har du inom drift, underhåll och utveckling av din fastighet? Effektivare fastighetsskötsel, minskad energiförbrukning eller ett bättre utbud för nyttjaren? Berätta för oss vad du vill uppnå, så visar vi vilka möjligheter som öppnar sig när vi samlar all styrning, övervakning och data på en gemensam plattform. Låt oss tillsammans utvärdera vilka affärsmöjligheter det skapar för dig och dina nyttjare. Vi hjälper dig att nå dina mål.
Se filmerna där vi förklarar vad vi kan göra inom Fastighet.

ÖPPNA LÖSNINGAR OCH SYSTEM

EKONOMI

INTEGRATION

VISUALISERING

DYNAMIK

SPÅRBARHET

FASTIGHET ERBJUDANDE

HELHETSTÄNKANDE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Våra kunder får kontroll

Våra lösningar är framtagna för företag som har behov av övervakning, styrning, planering och spårbarhet i sin verksamhet och i sina processer.

Våra totalintegrerade lösningar sätter fokus på effektivisering och säkerhet i drift och övervakning av de tekniska anläggningarna. De system vi hanterar i våra lösningar är värme, ventilation, kyla, elkraft, säkerhet och temperaturövervakning.

Från problemformulering till lösning

Inom affärsområdet Fastighet fokuseras vårt erbjudande på helhetsleveranser i entreprenader eller andra projekt, där vi tar ansvaret från initial problemformulering och förslag på lösning till installation och efterföljande support

Vårt genomförande omfattar såväl leverans och installation av givare, kablage och komponenter, som leverans, integrering och programmering av PLC, SCADA och affärssystem.

Kundnytta nu och i framtiden

En verksamhet ska aldrig behöva anpassas efter det tekniska systemet, utan systemet ska vara anpassat efter hur man vill driva sin verksamhet. Just därför lägger vi stor kraft på systemdesign samt struktur och att skapa användarvänliga verktyg som kan anpassas efter arbetet.

Våra lösningar ger kunden ökad kontroll, högre effektivitet och större möjligheter att själv anpassa systemet till den egna arbetssituationen. Det kan till exempel handla om att centralt kunna styra och övervaka inställningar av temperatur och fuktnivåer i sina lokaler, att få automatiska rapporter på energiförbrukning inom valfria intervall, att styra drifttider på olika anläggningar och att ha total spårbarhet på alla manuella åtgärder såväl som på alla automatiska händelser.

Med våra lösningar får kunden en funktion som enkelt kan växa och förändras med skiftande behov.

Vi skapar en lösning som är anpassad för dagens uppgifter, men som även är redo för morgondagens krav.

Typiska uppgifter

 • Planering och uppföljning
  Tidkanaler, energistatistik, temperaturtrender, felrapporter, etc.
 • Styrning och övervakning
  Styrning via styrsystem och andra typer av komponenter, övervakning i form av larm, visualisering, ljud, etc.
 • Integration av information och system
  Minimerad manuell informationspåverkan ger den högsta effektiviteten och den minsta risken för fel.
 • Visualisering
  För ökad säkerhet och effektivitet.
 • Dynamik
  För mer följsamma system som enkelt kan anpassas till nya situationer.
 • Spårbarhet
  För ökad säkerhet, kontroll och utvecklingsförmåga.

FASTIGHET REFERENSER

Region Skåne Regionservice – Fastighetstekniska lösningar till Skånes universitetssjukhus i Lund

Modernisering av befintliga styrsystem.

AstraZeneca – AX Parameter Manager för Backup och återställning av kritiska processparametrar

Genom AX Parameter Manager eliminerar AstraZeneca produktionsstillestånd efter ett styrsystemshaveri.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Gurusoft – Energieffektivisering av fastigheter

AcobiaFLUX har ett nära samarbete med Gurusoft och är återförsäljare av deras energiuppföljningssytem Gurusoft EOS. Gurusoft har lång erfarenhet av att stödja kunder i deras investeringar och säkerställer dämed deras långsiktiga perspektiv.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Små investeringar sparar miljoner per år

Genom att mäta, samla in och presentera detaljerad information om energiförbrukningen ges AstraZeneca förutsättningar att minska energikostnaden med upp till 5 % på kort tid.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Ragunda kommun – Gatubelysning

Effektiv styrning, övervakning och analys av energiförbrukning. AcobiaFLUX har levererat ett system för styrning och övervakning av gatubelysningen i Ragunda kommun. Systemet heter AX Lighting Manager (AXLM).

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Karolinska Universitetssjukhuset – AX Quick Eye säkerhetscentral

AcobiaFLUX har fått förtroendet att leverera ett överordnat system för styrning och övervakning av säkerhetssystem till säkerhetscentralen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Ericsson – Fastighetsövervakning

Efter att Fabege förvärvat fastigheter inom kvarteret. Isafjord i Kista har AcobiaFLUX fått i uppdrag att dela upp anläggningen så att alla produktionsknutna funktioner skiljs från de fastighetsknutna och blir tillgängliga bara för Ericsson respektive Fabege. Delningen omfattar hela kedjan från apparatskåp, PLC/DUC, kommunikationsnät samt det överordnade systemet i Citect.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Energieffektivisering

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för att samla in och logga energiförbrukning av olika slag på AstraZeneca R&D i Mölndal. Energimätare av en mängd olika fabrikat har integrerats i Citect för att logga energiförbrukning i olika media så som el, ånga, tryckluft, fjärrvärme, kyla, naturgas, kvävgas, varmvatten och kallvatten.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Uppgradering befintligt överordnat system

AcobiaFLUX fick 2015 uppdraget att leda projektet att uppgradera befintligt överordnat system, till Citect 7.50.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Tranåsbostäder – Energieffektiviseringsåtgärder

AcobiaFLUX har tillsammans med Tranåsbostäder tagit fram ett energieffektiviseringsprogram för att nå målen på minskad energianvändning.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Scan – Kylrumsövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för att styra och övervaka tempererade kylrum. Systemet loggar kontinuerligt temperaturen i cirka 80 rum och lagrar detta i en databas. Styrningen av önskade temperaturer görs också från vårt system.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Oriola – Grön investering

Genom att låta AcobiaFLUX utveckla klimatanläggningens funktioner lyckades Oriola minska energiförbrukningen med 30 %. Investeringen betalade sig på tre månader.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Göteborgs stad – Idrottsanläggningar

AcobiaFLUX har installerat ett styr- och övervakningssystem för optimal styrning och övervakning av idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar i Göteborg. Det nya övervakningssystemet är ett överordnat styrsystem som möjliggör integration av system av flera olika typer och fabrikat. I denna systemlösning styr och övervakas bland annat, simhallsventilation, vattenrening, belysning och brandlarm.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Ramverk

AcobiaFLUX har tillsammans med AstraZeneca R&D skapat ett Ramverk för fastighetsautomation och fastighetsövervakning som följer de regulatoriska kraven från FDA. Arbetet har haft GAMP som utgångspunkt i alla avseenden. Ramverken utgör en gemensam grund för alla de fastighetsentreprenader som drivs av AstraZeneca R&D i Mölndal. Ramverket medför en enhetlighet i utseende och funktionsomfattning samt att en jämn och hög kvalitet åstadkoms i alla projekt och entreprenader.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Elkraftsövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för att samla in och logga energiförbrukning av olika slag på AstraZeneca R&D i Mölndal. Energimätare av en mängd olika fabrikat har integrerats i Citect för att logga energiförbrukning i olika media så som el, ånga, tryckluft, fjärrvärme, kyla, naturgas, kvävgas, varmvatten och kallvatten.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Region Jönköpings Län Fastighetstekniska avdelningen – Dataloggning till SQL

AcobiaFLUX har utvecklat funktioner för dataloggning till SQL.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

ASKO – Grönt belysningssystem

Dynamisk styrning av det nya belysningssystemet i Askos 20 000 kvadratmeter stora torrlager har medfört drastiskt sänkt elförbrukning. Samtidigt har man fått betydligt bättre belysning i lokalerna.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

MSB – Övervakning länsledningsplatser

AcobiaFLUX har utvecklat ett överordnat övervakningssystem för MSBs länsledningsplatser runt om i landet. Systemet samlar in all nödvändig information från respektive länsledningsplats och presenterar det tydligt både grafiskt och i form av larm.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Kvänum Energi – Bioenergi

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för övervakning av produktion och förbrukning av bioenergi. Systemet används för att övervaka, informera, logga och larma i hela anläggningen som består av två pelletspannor om vardera 400 kW och 13 stycken anslutna kommunala fastigheter.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Fortum – Panncentral

Stora infrastrukturella och produktionsmässiga ombyggnader har utförts på Fortums Närvärmeanläggningar i Täby. För att klara de nya driftfallen och dagens krav på tillgänglighet installerades en ny styrutrustning för fjärrvärmeproduktionen. Vega Energi har byggt ett system som i huvudsak styr fjärrvärmeflödet över produktionsanläggningarna genom påverkan av bland annat huvudpumparna.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Frysövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för styrning och övervakning av kritiska kylar och frysar som används i regulatorisk miljö hos AstraZeneca R&D i Mölndal. Man lagrar olika forskningsrelaterade material och därför är säkerheten och informationshanteringen oerhört kritisk.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

ASKO – Fastighetsövervakning

AcobiaFLUX har fått förtroendet att leverera ett överordnat system för övervakning av kyl– och fryslager till ASKO. Systemet används för att övervaka och styra produktionen av kyla såväl som övervakning av kyllager, fryslager och anläggningens klimatventilation.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

FASTIGHET KUNDER

FASTIGHET KONTAKT

LARS BJURÉN | AFFÄRSOMRÅDESCHEF | FASTIGHET

 lars.bjuren@acobiaflux.se 

040 60 72 657